Soňa Hájková

Bakalářská práce

Analýza rizika korupce ve vybrané organizaci VS

Analysis of the risks of corruption in the selected organization VS
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním závaţnosti korupce úředníky ve vybraných organizacích veřejné správy. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je objasněn význam slova korupce z různých úhlů pohledu. Byla pouţita odborná literatura, i odborné články z internetového zdroje. Pro praktickou část byla zvolena kvantitativní metoda dotazníkového šetření a strukturovaného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the perception of seriousness of corruption by officials in selected organizations public administration. This thesis contains theoretical and practical part. The theoretical part deals with explanation of word corruption from different points of view. Technical literature and specific articles were used from an internet source. For the practical part was chosen quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů