Theses 

Case formulation quality and style characteristics among integrative psychotherapy trainees – Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Disertační práce

Case formulation quality and style characteristics among integrative psychotherapy trainees

Case formulation quality and style characteristics among integrative psychotherapy trainees

Anotace: Disertační práce má dva cíle: (1) prozkoumání charakteristik psychoterapeutické formulace případu, se kterými se učí pracovat studenti v průběhu psychoterapeutického výcviku; (2) prozkoumání, které charakteristiky formulace případu mohou být součástí osobních preferencí a tendencí studentů spíše než nabývaných kompetencí. První cíl práce se zaměřuje na znaky kvality formulace případu, druhý na součásti stylu formulace případu. Úvodní kapitoly práce představují teoretické principy, specifické modely a způsoby využití formulace případu v psychoterapii. Jsou uvedeny modely, které vycházejí z nejrozšířenějších teoretických orientací psychoterapeutů, a modely, které byly vytvořeny tak, aby byly využitelné psychoterapeuty napříč teoretickými orientacemi. Práce nabízí také šest kategorií, které mohou být využity ke třídění modelů formulace případu. Dále jsou představeny přínosy, které může mít formulace případu ve vzdělávání psychoterapeutů, a jsou uvedeny postupy, jichž lektoři při práci s formulací případu ve vzdělávání mohou využívat. Úvodní kapitoly práce uzavírá shrnutí dosavadních empirických poznatků o vlivu využití formulace případu na proces a výsledek psychoterapie. Empirická část práce sestává ze dvou studií využívajících kvalitativní metodologie. První studie se zaměřuje na analýzu formulací případu, které vytvářelo 25 studentů výcviku integrace v psychoterapii v průběhu pěti let výcviku. Metodou zakotvené teorie byly analyzovány formulace případu, které studenti na konci každého výcvikového roku odevzdávali coby závěrečnou práci. Druhá studie se metodou případových studií zaměřuje na aspekty, které do tvorby formulace případu vnášeli dva vybraní studenti výcviku. Tyto aspekty nebylo možné v rámci první studie považovat za vlastnosti více či méně kvalitní formulace případu, ovlivňovaly ovšem podobu studenty vytvářených formulací.

Abstract: The purpose of this thesis is (a) to explore the characteristics of case formulation that psychotherapy trainees may improve during their training and (b) to explore what characteristics of case formulation may pertain to trainees’ personal preferences and tendencies rather than competencies. That is, in its first focus, the thesis explores case formulation quality markers, while in its second focus it explores case formulation styles. Introductory chapters of the thesis outline the role of case formulation in psychotherapy, its theoretical principles, and provide an overview of case formulation methods proposed by proponents of diverse therapeutic orientations. Models that may be used across specific therapeutic approaches are introduced in this chapter as well. The first chapter concludes with six categories that we devised to distinguish characteristics of diverse case formulation models. In the next chapter, advantages that case formulation may have in psychotherapy training and commonly used educational methods are outlined. The final introductory chapter summarizes the evidence on case formulation benefits in psychotherapy practice and education. The empirical part of the thesis consists of two original research studies based on a qualitative research methodology. The first study focuses on an analysis of case formulations developed by 25 trainees of training in psychotherapy integration during its five-year course. The method of grounded theory was used to explore characteristics of formulations that the students submitted as one of the final works at the end of each training year. The second study is focused on aspects that two selected students brought into their case formulations, though these aspects could not be considered to be markers of quality, therefore outlining personal styles the students exhibited.

Keywords: formulace případu, integrativní psychoterapie, metoda zakotvené teorie, psychoterapeutický výcvik, osobní terapeutický styl, případová studie, case formulation, integrative psychotherapy, grounded theory method, psychotherapy training, personal therapeutic style, case study

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ladislav Timulák, PhD., MUDr. David Holub, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz