Michala Drozdová

Bachelor's thesis

Analýza lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy.

Analysis of linear differential equations with random inputs.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy. S touto základní myšlenkou je dále spjato zkoumání stochastických procesů a jejich číselných charakteristik. Již zmíněná problematika je prakticky demonstrována v aplikaci, jenž je zaměřena na sériový RLC obvod, kde je možné si díky uživatelskému rozhraní vlastní volbou parametrů vše vyzkoušet, a prohlédnout …more
Abstract:
This Bachelor thesis is about analysis of linear differential equations with random inputs. With this fundamental idea is closely connected investigation of stochastic processes and their numeric characteristics. Already mentioned problems are practically demonstrated in application which is focused on serial RLC circuit. Application has user interface that enables user to change parameters and see …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Bohumil Krajc
  • Reader: Pavel Praks

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika