Michala Drozdová

Bakalářská práce

Analýza lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy.

Analysis of linear differential equations with random inputs.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou lineárních diferenciálních rovnic s náhodnými vstupy. S touto základní myšlenkou je dále spjato zkoumání stochastických procesů a jejich číselných charakteristik. Již zmíněná problematika je prakticky demonstrována v aplikaci, jenž je zaměřena na sériový RLC obvod, kde je možné si díky uživatelskému rozhraní vlastní volbou parametrů vše vyzkoušet, a prohlédnout …více
Abstract:
This Bachelor thesis is about analysis of linear differential equations with random inputs. With this fundamental idea is closely connected investigation of stochastic processes and their numeric characteristics. Already mentioned problems are practically demonstrated in application which is focused on serial RLC circuit. Application has user interface that enables user to change parameters and see …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bohumil Krajc
  • Oponent: Pavel Praks

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika