Theses 

Partnerské vztahy v sexuální výchově u romských žáků na vybrané základní škole – Bc. Jiří DANĚK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Bc. Jiří DANĚK

Diplomová práce

Partnerské vztahy v sexuální výchově u romských žáků na vybrané základní škole

Sex education at Roma pupils at Elementary School

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na partnerské a mezilidské vztahy v sexuální výchově romských žáků na druhém stupni základní školy. Cílem diplomové práce je hlubší poznání sexuální výchovy u romských žáků, především v oblasti mezilidských vztahů, zejména partnerských a rodinných, včetně jejich sexuality. Diplomová práce, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část navazuje na mou bakalářskou práci, která se zabývá problematikou sexuální výchovy na základních školách. V první kapitole teoretické části se nejdříve krátce připomíná vymezení sexuální výchovy, její obecný cíl a jaké místo v sexuální výchově zastupují mezilidské vztahy. Dále se kapitola věnuje mezilidským vztahům v období dospívání. Druhá kapitola je věnovaná partnerským vztahům v období dospívání, kde se rozebírá základní pohled na oblast partnerských vztahů v období dospívání, vliv rodičů a vrstevníků na partnerské vztahy dospívajících, vývoj partnerských vztahů v období dospívání, sexualita v partnerském vztahu a představy žáků o partnerském vztahu. Dále se teoretická část věnuje romské etnické menšině. Ve třetí kapitole se pojednává o romských skupinách, uvádí se zde i krátký pohled do dějin Romů a věnuje se základní problematice týkající se Romů. Čtvrtá kapitola je zaměřená na romskou rodinu, hodnotovou orientaci a životní styl Romů. Pátá kapitola se věnuje vzdělávání romských žáků, jejich specifickému dospívání a zabývá se i pedagogickým pracovníkem v edukaci romských žáků. Praktická část diplomové práce si klade za cíl prozkoumat z pedagogického hlediska partnerské a sexuální vztahy romských žáků na druhém stupni základní školy a jakým způsobem tyto vztahy ovlivňují romští rodiče. Kapitoly v praktické části obsahují konkrétní cíle výzkumu, druh výzkumu, popis použité výzkumné metody i charakteristiku výzkumného vzorku, včetně popisu sběru dat. Dále je zde uvedena analýza a interpretace získaných dat a výsledky výzkumu, včetně ověření stanovených hypotéz. Jsou zde popsána získaná data, znázorněná pomocí grafů a tabulek a opatřena komentářem. Na konci praktické části jsou výsledky shrnuty do diskuze.

Abstract: The thesis is focused on partner and interpersonal relationships and partner in the sexual education of Roma pupils in the secondary school. The target of the thesis is a deeper understanding of sexual education at Roma pupils, mainly in the area of interpersonal relations, especially partners and family, including their sexuality. Master's thesis, which is divided into theoretical and practical parts, continues in my bachelor thesis, which deals with the sexual education in primary schools. In the first chapter of the theoretical part is briefly recalled the definition of the sexual education, the general goals and the place of human relationships in the sexual education. The chapter also deals with the interpersonal relationships in the adolescence. The second chapter is devoted to the partner relationships in the adolescence. The chapter discusses the basic view of the relationships in the adolescence, the influence of parents and peers, the development of the partner relationships in the adolescence, the sexuality in the relationship and pupils´ idea of partnership. The theoretical part is also dedicated to the Roma ethnic minority. The third chapter discusses the Roma groups. It also shows a brief look to the history of Roma people and deals with the basic problems of them. The fourth chapter is focused on the Roma family, value of Roma people and their lifestyle. The fifth chapter is dedicated to the education of Roma pupils, their specific adolescence and also deals with the role of teacher in their education. The practical part of the thesis explores the partner and sexual relations of Roma pupils at the secondary school from the pedagogical point of view and also explores the affect of the Roma parents on these relationships. Chapters in the practical part contain the specific aims of the research, type of research, the description of the methods and characteristics of the research sample, including a description of the data collection. Furthermore, there are the analysis and interpretation of the data and the results of research, including verification of hypotheses. There are described the gained data, there are shown in the graphs and tables with the notes. In the end of the practical part are results, which are summarized into the discussion.

Klíčová slova: Romové, romská rodina, romský žák, vzdělávání Romů, sexuální výchova, partnerské vztahy, mezilidské vztahy, sexualita, dospívání, hodnoty

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216870 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

DANĚK, Jiří. Partnerské vztahy v sexuální výchově u romských žáků na vybrané základní škole. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 02:02, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz