Theses 

Vliv sekularizace na súfijské řády v Turecké republice (1923–1945) – Bc. Petr Audy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Audy

Bakalářská práce

Vliv sekularizace na súfijské řády v Turecké republice (1923–1945)

The Influence of Secularization upon Sufi Orders in the Turkish Republic (1923-1945)

Anotace: Práce se zabývá restriktivními sekularistickými opatřeními vůči súfijským bratrstvům (tur. tariqat; dále jen „bratrstva“), které byly prováděny v období Turecké republiky (1924-1946). V první části práce je představeno autorovo uchopení problematiky sekularizace Turecké republiky, přičemž je zde kladen důraz na dvě specifické sociální skupiny v rámci daného procesu. Pro uvedení do problematiky je zde stručně představeno dané období a s ním spojené změny, které měly přímý dopad na bratrstva. V druhé části práce jsou představeny konkrétní dopady sekularistických reforem na bratrstva a s nimi spojená reakce těchto skupin. Na základě analýzy restriktivních sekularizačních opatření a s nimi spojenými reakcemi bratrstev je pak zodpovězenou na autorem kladené otázky.

Abstract: This work deal with restrictive secularist actions against Sufi orders (tur. tariqat; hereinafter referred to as „order“) which were performed in Republic of Turkey (1924-1946). First part introduce author´s understanding of secularization of Republic of Turkey where he puts emphasis on two specific groups within this process. For better understanding, there is briefly introduced this period and changes connected with it which has straight impact on orders. Second part introduce particular effects of secularist reforms to orders and reactions of orders which has been connected with these reforms. Work answers author´s questions according to analysis based on restrictive secularist reforms and reactions of orders connected with these reforms.

Klíčová slova: Klíčová slova, Anatolie, Kurdové, Mustafa Kemal Atatürk, nakšbendija, sekularizace, súfismus, Turecká republika, Ziya Gökalp. Key words, Anatoly, Kurds, Naqshbandi, Secularisation, Sufism, Republic of Turkey, Ziya Gökalp.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Puskásová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz