Oldřich Rychlý

Bachelor's thesis

Dopravní systémy na bázi magnetické levitace

Transport systems on the base of magnetic levitation
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá principy dopravy na bázi magnetické levitace a pohonným systémem tohoto způsobu dopravy. Práce obsahuje možnosti způsobů dosažení magnetické levitace pomocí magnetického pole a zároveň aplikace jednotlivých způsobů v praxi. Podrobněji se zabývá elektromagnetickou levitací, respektive její aplikací v systému Transrapid. Následně je podrobněji rozebrán právě systém …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with principles of transport systems on the base of magnetic levitation and propulsions system of this way of transport. This thesis contains ways how magnetic levitation can be achieved due to magnetic field and applications of these ways of magnetic levitation in real use. In detail, this thesis describe electromagnetic levitation, or more precisely deals with its application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Paleček
  • Reader: Jiří Kupczyn

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika