Bc. Jakub Šalagovič

Master's thesis

Computational analysis and model integration of biorhythmic systems

Computational analysis and model integration of biorhythmic systems
Abstract:
Táto práca sa zaoberá integráciou modelu a analýzou modelu vytvoreného spojením mechanizmu cirkadiálnych rytmov a metabolizmu uhlíku a dusíku v prokaryotickom organizme – siniciach. Pre dosiahnutie toho bolo potrebné urobiť rešerš existujúcich matematických modelov pokrývajúcich daný fenomén. Po zvolení najvhodnejších modelov sme identifikovali a modelovali ich samotné spojenie. Spolu s novovytvoreným …more
Abstract:
This thesis deals with model integration and an analysis of model created connecting a circadian clock and a carbon-nitrogen metabolism in the prokaryotic organisms of cyanobacteria. To do so, a review of existing mathematical models covering selected phenomena was needed. Once the most suitable models had been selected, we identified and modelled their possible connection. Together with a newly created …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2018
  • Supervisor: RNDr. David Šafránek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Červený, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Bioinformatics