Bc. Jan Olbrecht

Diplomová práce

Vliv aberací vyšších řádů na kontrastní citlivost u pacientů s keratokonem

The influence of higher order aberrations on contrast sensitivity in patients with keratoconus.
Anotace:
Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zmiňuje o anatomii rohovky a jejích ektáziích. Následuje popis keratokonu, jeho dělení a možnosti léčby. V další kapitole se pojednává o kontrastní citlivosti, testech na měření kontrastní citlivosti a dále nemocech, které se podílejí na jejím zhoršení. Následující část se věnuje popisu aberací lidského oka, především pak …více
Abstract:
The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part refers to the anatomy of the cornea and its ectasia. Then follows a description of keratoconus, with its division and treatment options. The next chapter discusses the contrast sensitivity tests used for measuring of contrast sensitivity and diseases that contribute to the deterioration. The following part describes aberrations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Magdaléna Bočková
  • Oponent: MUDr. Tomáš Mňuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta