Bc. Jan Havelka

Diplomová práce

Nelineární hranové operátory

Nonlinear Edge Detectors
Anotace:
Prvním cílem diplomové práce bylo prostudovat nelineární operátory používané při zpracování obrazu k detekci hran. Z důvodu výpočetních nároků detekce hran za použití statistických testů dobré shody vznikly dvě aproximační metody s dobrými výsledky. Implementace jednotlivých metod naleznete na přiloženém CD. Druhým cílem diplomové práce bylo implementované metody porovnat mezi sebou i s klasickými …více
Abstract:
The first goal of thesis was the studying nonlinear operators, that are used for detecting edge in image processing. Because computal time is high enought, two methods based on approximation with good results are described. Implemetation of these method can be found on CD. The second goal of thesis was comparing results of methods each other and with classical edge detectors base on gradient of image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Medek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky