Tomáš Vavřík

Diplomová práce

Účinky teploty na charakteristiky výbuchu dvou primárních alkoholů s krátkým řetězcem v uzavřené komoře

Temperature Effects on Explosions Characteristics of Two Short-chain Monobasic Alcohols in a Closed-space Chamber
Anotace:
VAVŘÍK, Tomáš. Účinky teploty na charakteristiky výbuchu dvou primárních alkoholů s krátkým řetězcem v uzavřené komoře. Ostrava, 2018. 76 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. V této diplomové práci jsou prezentovány maximální výbuchový tlak, pmax, maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku, (dp/dt)max, deflagrační index, KG, spodní mez výbušnosti, LEL, horní mez …více
Abstract:
VAVŘÍK, Tomáš. Temperature effects on explosions characteristics of two short-chain monobasic alcohols in a closed-space chamber. Ostrava, 2015. 76 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Fire Engineering. The maximum explosion pressure, pmax, the maximum rate of explosion pressure rise, (dp/dt)max, the deflagration index, KG, lower explosion pressure, LEL, upper explosion pressure, UEL of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Skřínský
  • Oponent: Petr Lepík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava