Jaroslav Nečas

Diplomová práce

Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou s regeneračním ohřevem vzduchu a akumulací tepla

Conceptual Design of the Cogeneration Unit with Micro Turbine with Regenerative Heating of Air and Heat Accumulator
Anotace:
Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kogenerační jednotky s mikroturbínou s regeneračním ohřevem vzduchu a akumulací tepla. V teoretické části se píše o energii, teplu a elektřině. Následuje popis kogenerace a mikroturbíny. V hlavní části práce nabízí návrh kogenerační jednotky s jednostupňovou a dvoustupňovou kompresí. Pro první řešení je navrhnut také výměník tepla spaliny – voda a akumulační …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the conceptual design of cogeneration unit with micro-turbine with regenerative air heating and thermal accumulation. In the theoretical part is written about energy, heat and electricity. The following is a description of cogeneration and microturbines. The main part of the thesis proposes a cogeneration unit with single-stage and two-stage compression. For the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Ladislav Kysela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení