Marek Sporka

Bakalářská práce

Stanovení tepelné vodivosti pevných látek

Determination of thermal conductivity of solids
Anotace:
Bakalářská práce teoreticky popisuje doposud používané stacionární i nestacionární metody měření tepelné vodivosti pevných látek. V současné době se tepelná vodivost materiálů měří mnoha způsoby. Jsou to způsoby dotykové, jakož i bezdotykové. Jmenovitě to jsou např. metoda desky, metoda topného drátu, nebo Fitchova metoda.
Abstract:
My bachelor thesis describes some stacionary and nonstacionary methods for measuring the thermal conductivity of materials used so far. In this time thermal conductivity of materials are measured by many ways. It can be touch and proximity methods. Namely it is for example the plate method, the hot-wire method or Fitchs method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Burda
  • Oponent: Marek Velička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí

Práce na příbuzné téma