Theses 

Spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku – Anežka TICHÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anežka TICHÁ

Bakalářská práce

Spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku

Anotace: Hlavním tématem této práce je průzkum spokojenosti zaměstnanců. Cílem je zhodnotit jednotlivé faktory ovlivňující pracovní spokojenost a tím i celkovou spokojenost zaměstnanců ve vybrané firmě. Zaměřila jsem se na pobočku firmy Kaufland, v. o. s. v Hradci Králové. Pro tento průzkum jsem zvolila metodu anonymního dotazování a vytvořila jsem dotazník o 19 otázkách, který jsem v papírové podobě rozdala na pobočce. Po jeho vyplněni zaměstnanci jsem sečetla odpovědi na jednotlivé otázky, a ty zpracovala do tabulek, po té jsem zpracovala jednotlivé faktory do dílčích grafů. Z těchto grafů je možné vyčíst, že jsou zaměstnanci pobočky Kauflandu převážně spokojeni. Ovšem například faktory, jako je systém odměňování, známky fluktuace nebo možnost sebevzdělávání, vykazovaly nižší hodnoty spokojenosti. Nejmenší spokojenost projevují pracovníci u nastaveného systému zaměstnaneckých benefitů. V návaznosti na tyto výsledky byla navržena opatření, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti s jednotlivými faktory. Výsledky této práce byly předány firmě, která na jejich základě může provést změny a navýšit tak spokojenost svých zaměstnanců.

Abstract: The main topic of this study is the employee satisfaction survey. The aim is to evaluate all of the factors influencing work satisfaction and the overallsatisfaction of employees in a chosen company. I focused on a local branch of Kaufland v. o. s., Hradec Králové. For this survey I chose the method of anonymous questioning. I created a questionnaire with 19 questions, which I distributed on paper form at a branch. After filling it in, I counted up answers to each of questions, and this I utilized into the tables. After this I created the graphs for each of the factors. It is possible to read, from these graphs, that the employees of the Kaufland branch are mostly satisfied. But factors such as the reward system, the signs of fluctuation or the chance of self-education shoved lover degree of satisfaction. The least satisfaction is shown in the system of empoyee benefits. Following these results it was suggested some arrangement, which should lead to higher satisfaction in individual factors. The results of this study were handed over to a company that can make changes and improve the satisfaction of employees.

Klíčová slova: spokojenost zaměstnanců, dotazník, faktory pracovní spokojenosti, pobočka, fluktuace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Březinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54110 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

TICHÁ, Anežka. Spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 02:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz