Bc. Lucie Douchová

Master's thesis

Rizikové faktory vzniku dekubitů u pacientů na umělé plicní ventilaci

Risk factors for pressure ulcers in mechanically ventilated patients
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje detekci rizikových faktorů vzniku dekubitů u pacientů na umělé plicní ventilaci. Pro tvorbu práce byly stanoveny dva cíle. Prokázat vliv vybraných rizikových faktorů vzniku dekubitů a detekovat nejčastější lokalizace a stupně dekubitů u pacientů v intenzivní péči. Teoretická část popisuje aktuální informace o dekubitech a umělé plicní ventilaci, dohledané v odborné literatuře …viac
Abstract:
This diploma thesis describes a risk factors´ of pressure ulcer genesis detection by the patiens fixed on lungs ventilation. There were define two targets for the thesis. At first there is a establishment of choosen risk factors´fluence to pressure ulcer genesis and detect the most often pressure ulcer localization and degree by the patiens on intenzive care. Theoretical part describes actual informations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Jana Straková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta