Zuzana Holišová

Bakalářská práce

Úložiště těžebního odpadu z těžby uhlí

Storage of Mining Waste from Coal Mining
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá významem úložišť těžebního odpadu a následné využití materiálu z těchto úložišť a rekultivace území po ukončení z těžby uhlí. Teoretické poznatky autorka konfrontuje v práci s tím, co zjistila z praktických poznatků konkrétních úložišť v lokalitách odvalu Karviná- ČSA a odvalu hlušin Pilňok, které jsou součástí firmy OKD, a.s. Závodu úpraven. Poznatky autorka dokládá obrázky …více
Abstract:
This thesis deals with the importace of coal mining waste deposits and the subsequent use of the material from these repositories and the recklamation of the area upon completion. The teoretical knowladge is confronted by the autor in his work with what he has learned from the practical knowladge of specific repositories in the Karvina-CSA dump sites and the Pilnok dump, whitch are part of OKD, a.s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Vlastimil Řepka
  • Oponent: Václav Kabourek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava