Theses 

Návrh a optimalizace rámu osobního výtahu – Marian Slowioczek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Marian Slowioczek

Diplomová práce

Návrh a optimalizace rámu osobního výtahu

Design and Optimisation of the Personal Elevator Frame

Anotace: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu výtahu a jeho pevnostní kontrole. V úvodu práce se zabývám rešerší na téma výtahy. Popisuji konstrukční celky, rozděluji výtahy a uvádím základní parametry výtahu. Na základně zadaných parametrů navrhuji konstrukci rámu, ta splňuje všechny požadavky na bezpečnost osob. Pevnostní kontrolu rámu jsem provedl pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS Workbench 16. Ze zjištěných poznatků jsem přepracoval model pro simulaci. Po přepracování modelu jsem usoudil, že výsledek simulace je správný. Dále jsem provedl kontrolu proti prokluzu lana v lanové kladce. Při této kontrole jsem zjistil, že nedojde k prokluzu za žádné okolnosti.

Abstract: Master thesis is dealing with the structural design of the lift frame and his strength check. The introduction deals with searches on the topic of elevators. I describe assemblies, elevators devide and mention the basic parameters of the elevator. On the base of given parameters, I suggest frame structure that meets all safety requirements. The strength check of the frame I made using the finite element method in program ANSYS Workbench 16th. From the findings, I revised the model for simulation. After rebuild the model, I decided the result is correct. As others, I've done traction control. During this control, I found that it does not slip under any circumstances.

Klíčová slova: výtah, rám, bezpečnost, simulace, přeprava

Keywords: elevator, frame, safety, simulation, transportation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Jiří Bobok

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz