Theses 

Analýza ukazatele přidané hodnoty – Bc. Viktor FAJTA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics

Bc. Viktor FAJTA

Master's thesis

Analýza ukazatele přidané hodnoty

Analysis of the Economic Value Added

Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem a testováním postupů pro výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA v České republice. První část je souhrnem používaných metod. Obsahuje výpočtové postupy pro stanovení parametrů, především nákladů na vlastní a cizí kapitál. Podrobně popsané jsou metody na určení nákladů na vlastní kapitál INFA a CAPM. Druhá část obsahuje analýzy EVA šesti českých podniků, které jsou doplněny vybranými poměrovými účetními ukazateli. Analýzy popisují finanční stabilitu podniků na základě EVA v rozmezí let 2007 až 2011. Jsou diskutovány vlivy jednotlivých parametrů na celkovou výši ukazatele a rozdíly způsobené použitím různých metod.

Abstract: This master thesis describes and tests procedures for calculating economic value added EVA in the Czech republic. The first part is a summary of commonly used methods. It contains procedures for calculating parameters, especially the cost of equity and the cost of loan capital. The methods for determining the cost of equity CAPM and INFA are described in detail. The second part contains analyses of EVA of six czech companies. These analyses are complemented by selected financial ratios. The analyses describe the financial stability of the companies on base of EVA between the years 2007 and 2011, discuss the influence of parameters on the overall value of EVA and register differences caused by using variety of methods.

Keywords: ekonomická přidaná hodnota, EVA, náklady na vlastní kapitál, INFA, CAPM, finanční analýza, průměrné vážené náklady kapitálu, průměrné kapitálové náklady podniku, WACC

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48177 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

FAJTA, Viktor. Analýza ukazatele přidané hodnoty. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz