Jiří Janša

Disertační práce

Energetické problémy bioplynových elektráren

Energetic problems of biogas power plants
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá problematikou bioplynových stanic (BPS). Teoretická část se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Především charakteristikami jejich dodávky do elektrické sítě. Dále je zde rozebrána problematika bioplynu. Od jeho složení, přes popis reakcí jeho vzniku, faktory, které tento proces ovlivňují, až po členění mikroorganismů jež ho produkují. V následující části je rozebrána …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with the issue of biogas stations (BGS). The theoretical part focuses to renewable energy sources. Especially, with their characteristics of supplies to power grid. Furthermore there is analyze the biogas. Since the composition through the description of its formation reactions, factors that influence the process, up to division the microorganisms which produce it. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Oldřich Záviška, Vladimír Král, Zbyněk Martínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava