Jakub Smička

Bakalářská práce

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.

A Study on a Family House Heating and Electricity System with a Co-generation Stirling Motor Unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem v zadaném rodinném domě. Teoretická část obsahuje seznámení s problematikou kogenerace, Stirlingův motor a praktická část se zabývá výpočtem tepelných ztrát a skutečnou spotřebou tepla rodinného domu. Na základě výpočtů je navržena vhodná kogenerační jednotka a ta je následně ekonomicky zhodnocena výpočtem doby návratnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the concept of co-generation unit with Stirling engine in specified family house. The theoretical part includes a co-generation and Stirling engine issues and the practical part deals with calculation of heat losses and actual consumption of the family house. Based on calculations is designed appropriate co-generation unit and then is calculated the economic payback time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Mário Balco

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava