Bc. Kateřina Kučerová

Bachelor's thesis

Shodný atribut v současných ekonomických textech

The congruent atribut in current Russian econimc texts
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá shodným přívlastkem vyjádřeným v ruštině a jeho ekvivalenty v češtině. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se nejprve rozebírají obecné informace o přívlastku v ruštině a češtině. V části praktické jsou teoretické poznatky demonstrovány na příkladech excerpovaných ze současných ekonomických textů a jejich překladech do češtiny.
Abstract:
This bachelor thesis deals with congruent attribute expressed in Russian by the common case and their Czech equivalents. The work consists of two parts. The theoretical part is firstly concerned with general information about the attribute in Russian and Czech, and then the congurent attribute is sorted by case. In the practical part the theory is demonstrated on examples taken from Russian economics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel