Mgr. Joanna DANSZCZYK

Disertační práce

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)

Language transformations of the population of the Wodzisław region using Silesian dialect (at the example of the village Olza a Odra)
Abstract:
Die Dialektlexik ist in vielen thematischen Bereichen lebendig und davon zeugt die Größe des gesammelten Materiales. Das Material wurde durch Aufnahmen und Interwiews mit der ältesten Generation gewonnen. Ausserdem wurden Fragebögen von der mittleren und jüngeren Generation ausgefüllt. Die Aufnahmen sind die Grundlage der gegenwärtig verwendeten Lexik. Das bedeutet aber nicht, dass die in der Arbeit …více
Abstract:
Lexikum nářečí je aktuální v mnoha tematických oblastech, což dokazuje množství sesbíraného materiálu. Tento materiál byl získán prostřednictvím nahrávek a rozhovorů s nejstarší generací. Kromě toho vyplnili představitelé střední a nejmladší generace dotazníky. Nahrávky představují základ lexika používaného v současnosti. To však neznamená, že sesbírané lexikum v této práci představuje celý lexikální …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2012
Zveřejnit od: 15. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2012
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Mieczyslaw Balowski, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANSZCZYK, Joanna. Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra). Ostrava, 2012. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.10.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 10. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta