Kateřina Dunčová

Diplomová práce

Analýza procesu náboru a výběru zaměstnanců

Analysis of Employee Recruitment and Selection Process
Anotace:
Práce s názvem „Analýza procesu náboru a výběru zaměstnanců“ má za cíl deskripci a analýzu stávajícího procesu náboru a výběru pracovníků ve společnosti Lázně Darkov, a.s. a v návaznosti na zjištěná fakta navrhnutí opatření vedoucí ke zkvalitnění náboru a výběru pracovníků na konkrétní pracovní pozici recepční. Na úvod diplomová práce teoreticky vysvětluje pojmy, které se týkají procesů probíhajících …více
Abstract:
Thesis entitled "Analysis of employee recruitment and selection process" is intended to describe and analyze the current process of recruitment and selection of staff at Darkov Spa , Inc. and following the established facts propose measures to improve recruitment and hiring of staff for specific job receptionist. The introduction of the thesis explains theoretical concepts concerning the processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2012
  • Vedoucí: Josef Kašík
  • Oponent: Hana Mílková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava