Jaroslav Kacálek

Bakalářská práce

Účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů

Effects of Dangerous Substances on a Selected Item of Personal Protective Equipment of Firefighters
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů, s důrazem především na ochranný oděv hasičů. V práci je popsána metoda zkoušení ochranných oděvů proti kapalným chemikáliím a její úprava pro laboratorní podmínky. Na základě této metody jsou stanoveny indexy absorpce, penetrace a odpudivosti pro vybrané nebezpečné chemické látky (H2SO4, HNO3, HCl …více
Abstract:
This Bachelor work is concerned with effect of dangerous substances to a selected of personal protective equipment of firefighters with emphasis on all protective clothes of firefighters mainly. For this work is described a method testing protective clothing to liquid chemicals and her conversion for laboratory conditions. On the basis this method are determinate index penetration, absorption and repulsion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu