Tomáš Vantuch

Disertační práce

Analysis of time series data

Analysis of time series data
Anotace:
Dnešní vývoj inovativních přístupů v oblasti vědy o datech a strojovém učení vynucuje jejich využití při modelování fyzických problémů v reálném světě, a to i tehdy, když již byly prozkoumány a modelovány se solidními výsledky. Vyhodnocení aktivity částečných výbojů, jako fenomén, který znamená poruchu pozorovaného systému, je jedním z těchto problémů. Motivace jeho přezkoumání a využívání nových přístupů …více
Abstract:
Nowadays emergence of the innovative approaches in data science and machine learning, enforces their use in modeling of the real world physical problems, even when they have been already explored and modeled with solid results. The evaluation of a partial discharge activity, as a phenomenon implying malfunction on an observed system, is one of such problems. The motivation of its reexamination and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2018
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Andrew Adamatzky, Roman Šenkeřík, Marek Lampart

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika