Tomáš Vantuch

Doctoral thesis

Analysis of time series data

Analysis of time series data
Abstract:
Dnešní vývoj inovativních přístupů v oblasti vědy o datech a strojovém učení vynucuje jejich využití při modelování fyzických problémů v reálném světě, a to i tehdy, když již byly prozkoumány a modelovány se solidními výsledky. Vyhodnocení aktivity částečných výbojů, jako fenomén, který znamená poruchu pozorovaného systému, je jedním z těchto problémů. Motivace jeho přezkoumání a využívání nových přístupů …more
Abstract:
Nowadays emergence of the innovative approaches in data science and machine learning, enforces their use in modeling of the real world physical problems, even when they have been already explored and modeled with solid results. The evaluation of a partial discharge activity, as a phenomenon implying malfunction on an observed system, is one of such problems. The motivation of its reexamination and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 4. 2018
  • Supervisor: Ivan Zelinka
  • Reader: Andrew Adamatzky, Roman Šenkeřík, Marek Lampart

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava