Michaela Nedomová

Bakalářská práce

Investigativní žurnalistika v českém mediálním prostředí

Investigative Journalism in the Czech Media Environment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá investigativní žurnalistikou v českém mediálním prostředí. Práce popisuje pátrací žurnalistiku, metody získávání informací pro novináře a etickou a právní stránku, která určuje meze pro novináře. V jedné z části se pak autorka práce věnuje jedné z vybraných ekonomicko-investigativních kauz českého prostředí. Řešenou problematika pak autorka práce interpretovala do čtyř mediálních …více
Abstract:
Purpose of bachelor thesis is about investigative journalism in czech medium environment. Thesis describes investigative journalism, method of gaining informations for journalists and ethic&law point of view that creates boundaries for journalists. First part is focused on one of selected economic-investigative case of czech environment. The problematics is interpreted into four genres of journalistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Gibarti
  • Oponent: Mojmír Žáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava