Michaela Bendová

Bakalářská práce

Studium kinetiky biosorpce síranových iontů na chemicky aktivovanou a neaktivovanou pomerančovou kůru

Study on the Kinetics of Biosorption of Sulphate Ions onto Pretreated Chemically Modified and Raw Orange Peel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem kinetiky biosorpce s použitím chemicky aktivované a neaktivované pomerančové kůry jako možného biosorbentu k odstranění síranových iontů z vodných roztoků. Pomerančová kůra byla mechanicky, chemicky a tepelně zpracována a rozdělena do tří zrnitostních tříd. K chemické aktivaci pomerančové kůry byla použita dvě chemická činidla, a to kyselina chlorovodíková o koncentraci …více
Abstract:
This thesis deals with the study of the kinetics of biosorption using chemically activated and non-activated orange peel as potential biosorbents for the removal of sulfate ions from aqueous solutions. Orange peel mechanically, chemically and thermally processed and divided into three grain size classes. The chemical activation of orange peel was used two reagents, and hydrochloric acid at a concentration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Dalibor Surovka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava