Tomáš Seliger

Bakalářská práce

Správa národní kulturní památky s využitím Facility managementu

Management of the National Historic Landmark by using Facility Management
Anotace:
V bakalářské práci je zrekapitulován pojem národní kulturní památka a provedena sumarizace všech dostupných technických a právních předpisů, které se vztahují k dané problematice ve vazbě na výkon správy majetku (Facility management) konkrétní Národní kulturní památky hradu Český Šternberk. Předmětem bakalářské práce bude zpracování přehledu činností a procesů při správě Národní kulturní památky. V …více
Abstract:
The work is recapped term national cultural monument and a summary of all available technical and legal regulations thatrelate to the issue in relation to the performance of asset management (Facility management) specific National cultural monuments Castle Czech Sternberk. The object of work is making a survey of activities and processes to manager National Historic Landmarks. The first part defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Beránková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava