Václav Vonášek

Disertační práce

Repertoár pro sólový fagot bez doprovodu a jeho interpretační specifika

Repertoire for unaccompanied solo bassoon and specifics of its performance

Anotace:
Tato disertační práce se zabývá repertoárem pro sólový fagot bez doprovodu. Popisuje jeho historii a nabízí bližší pohled na vybrané skladby (včetně transkripcí barokních skladeb), jakož i nové techniky hry, které jsou v nich použity. Důraz je kladen na hledisko interpreta, a proto práce projednává praktickou stránku hry bez doprovodu a snaží se přinést řešení technických problémů. Obsažen je též rozsáhlý …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the repertoire for unaccompanied solo bassoon. It describes its history and offers a closer look at the selected pieces (including transcriptions of Baroque pieces), as well as new playing techniques that are used in them. The emphasis is given to the performer?s point of view so the thesis discsusses practical aspects of unaccompanied playing and tries to bring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: František Herman
  • Oponent: Jiří Seidl, Jiří Teml

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Doktorský studijní program / obor:
Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.