Jakub Jánský

Bachelor's thesis

Firemní etika a kultura hotelového managementu

Corporate ethics and culture of hotel management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá znalostí a dodržováním etických pravidel a standardů zaměstnanci v pražském hotelu Hilton Prague. Dále je práce zaměřena na zjištění vnitropodnikových vztahů mezi řadovými zaměstnanci a vrcholovým managementem. Potřebná data jsem získal pomocí dotazníkového šetření v hotelu. V poslední části práce posuzuji hodnocení a připomínky hostů ohledně chování zaměstnanců hotelu.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the knowledge of and compliance with ethical rules and standards of the staff in the prague hotel Hilton Prague. The thesis also focused on the findings of the internal relations between the rank-and-file employees and top management. The necessary data I obtained using a questionnaire survey in the hotel. In the last part of the thesis I consider the ratings and comments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)