Theses 

Strategie zvládání stresu v kontextu ztráty blízké osoby – Mgr. Pavla Měchurová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Pavla Měchurová

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu v kontextu ztráty blízké osoby

Coping strategies in the context of bereavement

Anotace: Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké copingové strategie lidé používají při vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby. Konkrétně jsme se zabývali vztahem copingových strategií s postoji ke smrti, mírou žalu, demografickými charakteristikami a informacemi vztaženými k zesnulé osobě. Dílčím cílem byla analýza souvislostí míry žalu a postojů ke smrti s vybranými demografickými charakteristikami. Výzkumný soubor tvořilo 158 respondentů, z toho 116 žen a 42 mužů ve věkovém rozpětí od 18 do 84 let (m = 39,3), kteří nejčastěji vypovídali o ztrátě prarodiče (40,5 %) nebo rodiče (34,2 %). Použitými dotazníky byly: Coping Strategies of Inventory (CSI), Death Attitude Profile-Revised (DAP-R) a Texas Revised Inventory of Grief (TRIG). Data byla analyzována parametrickými i neparametrickými metodami. Lidé při vyrovnávání se se smrtí nejčastěji používali příklonové copingové strategie, jejichž míra užití se zvyšovala s věkem. Ženy ve větší míře používaly příklonové copingové strategie zaměřené na emoce než muži. Míra použití copingových strategií se taktéž odvíjí od příbuzenského a emocionálního vztahu k zesnulé osobě. Celkově příklonové copingové strategie významně souvisely s pozitivním postojem ke smrti. Naopak odklonové copingové strategie jsou spojeny s negativními postoji ke smrti a jsou více využívány při náhlém úmrtí. Míra žalu se jeví nezávislá na použití odklonových či příklonových copingových strategiích. Vyšší míra žalu souvisí s negativními postoji ke smrti a nižší míra žalu je spojena s vnímáním smrti jako přirozené součásti života.

Abstract: The main goal of our study was to find which coping strategies people use to deal with the loss of a loved one. Specifically, we studied the relation between coping strategies to attitudes toward death, level of grief, demographic characteristic and information about the deceased person. Secondary goal was to analyze the relation between level of grief, attitude towards death and demographic characteristic. The research sample consisted of 158 respondents, 116 women and 42 men between 18 and 84 years of age, who most frequently reported loss of their grandparents (40,5 %) or parents (34,2 %). Questionnaires used were: Coping Strategies of Inventory (CSI), Death Attitude Profile-Revised (DAP-R) and Texas Revised Inventory of Grief (TRIG). Collected data were analysed by parametric and nonparametric methods. People dealing with death mostly used engagement coping strategies increasing with age. Women used emotion-oriented engagement coping strategies more often than men. The level of coping-strategy usage depended on the familial and emotional relationship to the deceased. Engagement coping strategies were generally related to a positive attitude towards death. On the other hand, disengagement coping strategies were linked to a negative attitude to death and were more often used for dealing with an unexpected demise. The level of grief seems to be independent of usage of engagement or disengagement coping strategies. Higher level of grief is related to negative attitude to death and lower level is linked to viewing death as a natural part of life.

Klíčová slova: stres, copingové strategie, ztráta blízké osoby, postoj ke smrti, žal, stress, coping strategies, bereavement, death attitude, grief

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Kukaňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz