Lenka Jančová

Bachelor's thesis

Akcie – klasifikácia, hodnota a cena akcií

Shares - classification, value and share price
Abstract:
This Bachelor´s thesis presents models of assessing the cost on the basis of analysis of elementary theoretical relations and terms. The value and the cost of shares are used in the comparative analysis of representative joint-share company. The first chapter of my Bachelor´s thesis is aimed at defining the term share and its classification; the rights and duties of sharekholders. I also defined advantages …more
Abstract:
Táto bakalárska práca na základe analýzy základných teoretických vzťahov a pojmov prezentuje modely na ohodnotenie ceny. Hodnoty a ceny akcií sú použité v komparatívnej analýze vybranej akciovej spoločnosti. V prvá kapitola tejto bakalárskej práce je venovaná definovaniu pojmu akcia, jej klasifikácií, právam a povinnostiam vlastníkov akcií. Definované sú aké sú výhody a nevýhody i prevod akcií. Druhá …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Theses on a related topic