Martin Jakša

Master's thesis

Systém skladování rozpracované výroby ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.

Work in Progress Storage System in BONATRANS GROUP a.s.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na systém skladování rozpracované výroby ve společnosti BONATRANS GROUP, a.s. na úseku Tepelného zpracování a třídění. Teoretická část se zabývá skladováním v rámci průmyslového podniku a metodikami k dosažení změn. Praktická část navrhuje pomocí metod 5S, DMAIC a identifikace plýtvání nejvhodnější změny. Cílem práce je analýza současného stavu skladování rozpracované výroby …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the storage system of the finished production in BONATRANS GROUP, a.s. in Heat Treatment and Sorting section. The theoretical part deals with storage within an industrial enterprise and methodologies for achieving changes. The practical part proposes the most appropriate changes using 5S, DMAIC and wastage identification. The aim of the thesis is to analyze the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Radim Lenort
  • Reader: Tomáš Lejsal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu