Theses 

Komunikační modul na frekvenci 433 MHz – Václav Čoček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení

Václav Čoček

Bakalářská práce

Komunikační modul na frekvenci 433 MHz

The Communication Module of 433 MHz Frequency

Anotace: Bakalářská práce se zabývá současnými komunikačními moduly pracující na frekvenci 433/866 MHz, se zaměřením na bezdrátové RF moduly a jejich komunikační protokoly. V úvodní části jsou popsány vybrané inteligentní systémy a jejich komunikační protokoly. Následující část je věnována funkci RF modulům. Předposlední část vyplňuje analýza komunikačního protokolu inteligentního zařízení pracujícího na 433/866 MHz. Závěr práce pojednává o volně programovatelném RF zařízení, které ovládá RF zařízení inteligentní domácnosti pomocí webové stránky nebo tlačítka.

Abstract: Bachelor thesis deals with the current communication modules using the 433/866 MHz, with a focus on RF wireless modules and communication protocols. The introductory section describes selected intelligent systems and communication protocols. The following section is devoted to the function of RF modules. The penultimate part of document is about the communication protocol analysis for intelligent devices operating on 433/866MHz. Finally, the work deals with the freely programmable RF device, that controls RF devices, smart home through a Web page or button.

Klíčová slova: Rádio frekvenční, modul, vysílač, přijímač, Arduino, protokol, systém, analýza, osciloskop

Keywords: Radio Frequency, module, transmitter, receiver, Arduino, protocol, system, analysis, oscilloscope

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Jaromír Škuta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz