Theses 

Adaptace dlouhodobě vězněných na život na svobodě – Bc. Veronika Smutná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Smutná

Diplomová práce

Adaptace dlouhodobě vězněných na život na svobodě

Adaptation to the free world after long term incarceration

Anotace: Proces adaptace na život na svobodě propuštěných vězňů si zaslouží zvýšenou pozornost. Rostoucí míra vězeňské populace a vysoká míra brzké recidivy trestné činnosti svědčí o neúspěších při návratu propuštěných vězňů do společnosti. Zvláště u dlouhodobých trestů, tzn. trestů delších než pět let, mohou vystupovat penitenciární problémy spojené s dlouhodobou izolací jedince a s jeho adaptací na vězeňskou subkulturu. Současný výzkum se proto zabývá zkušeností mužů po dlouhodobém trestu odnětí svobody s cílem najít témata, která jsou pro propuštěné vězně v procesu adaptace na život na svobodě významná a zjistit. V rámci výzkumu bylo provedeno pět rozhovorů s muži, kteří byli propuštění po dlouhodobém trestu a to minimálně před třemi měsíci a maximálně před dvěma lety. Rozhovory byly analyzovány pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Identifikováno bylo pět kategorií: zkušenost s dobou ve vězení; překážky po propuštění; podpora po propuštění; úspěch vs. recidiva trestné činnosti a emoce a prožívání doby po propuštění. Jako zvlášť významná témata vystupují tato: psychicky náročné období věznění, které má následky a ztráty ovlivňující dobu po propuštění; vliv materiálního zabezpečení, které je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu či neúspěchu v procesu adaptace na život na svobodě, kde vystupuje do popředí především zázemí a zaměstnání; vliv osobnosti a psychické odolnosti na prožívání doby po propuštění; nepřátelsky nastavený „systém“ v České republice; stigma vězení a diskriminace společnosti, které znesnadňují přechod do společnosti a konečně prožívání doby po propuštění jako těžko zvladatelného období, které budí obavy z možné recidivy trestné činnosti. Výsledky výzkumu by chtěly přispět k pochopení fenoménu adaptace propuštěných vězňů na život na svobodě a tak pomoci k nalezení cesty k úspěšnému návratu z vězení do společnosti.

Abstract: The process of adaptation of former inmates to the free world deserves heightened attention. An increase of the prison population and the high rate of early criminal recidivism have given evidence of failures in the process of prisoner reentry into society. Especially release after long term incarceration, i.e. five and more years of incarceration, is connected with problems of long isolation and adaptation to the prison subculture. The current study therefore addresses an experience of men after long term incarceration and tries to find themes relevant to former inmates in process of adaptation to the free world. Five interviews were conducted with men after long term incarceration, who were released at least three and at most eleven months before the interview. Interviews were analyzed with the interpretative phenomenological analysis. Five categories of themes were identified: an experience with the incarceration; barriers after a release; supports after a release; success vs. criminal recidivism and emotions and experiences of the post-released period. As one of the most important themes emerged a hard period of incarceration with its consequences and loss, which both are affecting a post-release period. Among the relevant themes also appeared an impact of a material provision as one of the main factors influencing success or failure in the post-release period, especially securing of suitable background and employment; an impact of the personality and psychical resistance on the post-prison; unfriendly adjusted rules and the system in Czech Republic; a stigma of incarceration and discrimination of society creating harder transition into society; and finally a hard experience with a post-release period and fears of potential criminal recidivism. The research findings shall contribute to better understanding of the adaptation phenomenon of former inmates to free world and help to find the effective ways to optimize the successful transition from prison into society.

Klíčová slova: adaptace na život na svobodě, návrat vězňů, reintegrace, dlouhodobý trest odnětí svobody, interpretativní fenomenologická analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz