Theses 

Volnočasové aktivity dospělých osob s tělesným postižením – Mgr. Kateřina Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Matějková

Diplomová práce

Volnočasové aktivity dospělých osob s tělesným postižením

Leisure time activities of adults with disabilities

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami ranně dospělých osob s tělesným postižením. Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Hlavním cílem empirické části práce je zjistit, jakým způsobem osoby s tělesným postižením tráví svůj volný čas a jak jsou o možnostech volnočasových aktivit informovány. Dílčím cílem je zkoumání důvodů, které vedly osoby s tělesným postižením k výběru volnočasových aktivit, které nejsou zcela charakteristické a typické pro tuto cílovou skupinu. Teoretická část práce vymezuje charakteristiku dospělosti a tělesného postižení. Dále pak práce pojednává o významu volnočasových aktivit u osob s tělesným postižením a o možnostech, které se osobám s tělesným postižením v rámci volnočasových aktivit nabízejí. Výzkumná část diplomové práce obsahuje výsledky narativního rozhovoru, pozorování a analýzy dokumentů šesti ranně dospělých osob s tělesným postižením.

Abstract: This diploma thesis deals with leisure activities of adults with physical disabilities. The work is divided into a theoretical and a practical part. The main goal of the empirical part is to investigate, in which way the people with disabilities spend their leisure time and in which way are they informed about the range of activities. A partial aim is to investigate the reasons that led the people with disabilities to choose the leisure activities which are not entirely characteristic and typical for this target group. The theoretical part defines the characteristics of adulthood and disability. Furthermore, the thesis discusses the importance of the leisure activities for people with disabilities and the opportunities of leisure activities which are offering to people with disabilities. The research part of the thesis contains the results of narrative interviews, observation and document analysis of six adults with physical disabilities.

Klíčová slova: Volný čas, tělesné postižení, dospělost, diskriminace, předsudky, životní styl, leisure time, physical disabilities, adulthood, discrimination, prejudice, life style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz