Bronislav Fedák

Bachelor's thesis

Bydlení pro seniory – Rohatec

Housing for seniors – Rohatec
Anotácia:
Cílem této práce je návrh domova s pečovatelskou službou v obci Rohatec, který je zaměřen především na ubytování osob starších šedesáti pěti let. Dále jsou řešeny přilehlé plochy, jako jsou komunikace pro pěší, příjezdová komunikace, parkoviště a návrh oddechové zóny. Bylo získáno určité množství podkladů o daném území, obci a problematice sociálních služeb tamní lokality, díky čemu bylo možné vypracovat …viac
Abstract:
The aim of this assignment is to design the nursing home in Rohatec, which is primarily focused on the accommodation for persons over sixty-five years. Also dealt with are adjacent areas such as pavement, driveway, parking in this work and leisure zone is designed too. Certain amount of documentation was obtained about the area, community and social services issues of the neighborhood in order to prepare …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedúci: Renata Zdařilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava