Tomáš Kubiczek

Bachelor's thesis

Vliv příjmů a výdajů státních účelových fondů na veřejné finance se zaměřením na Státní fond dopravní infrastruktury.

The Influence of Incomes and Expenditures on State Purpose Funds on Public Finance Focused on the State Fund for Transport Infrastructure.
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Vliv příjmů a výdajů státních účelových fondů na veřejné finance se zaměřením na Státní fond dopravní infrastruktury“ je analyzovat příjmy a výdaje státních účelových fondů ve vztahu k veřejným financím. Práce je rozčleněna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je zaměřena na teoretické vymezení veřejných financí. Jsou zde představeny definice veřejných financí …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “The Influence of Incomes and Expenditures on State Purpose Funds on Public Finance Focused on the State Fund for Transport Infrastructure“ is to analyse incomes and expenditures of state purpose funds in relation to public finance. The work is divided into five chapters including the introduction and the conclusion. The second chapter is focused on the theoretic specification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Martin Štěpánek
  • Reader: Milan Kaštan

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava