Zuzana Mrázková

Disertační práce

Modeling and characterization of materials and nanostructures for photovoltaic applications.

Modeling and characterization of materials and nanostructures for photovoltaic applications.
Anotace:
Cílem výzkumu v oblasti fotovoltaiky je snížit cenu za watt vyrobené elektrické energie. Značné úsilí se věnuje hledání nových materiálů a struktur, které umožní posunout hranice stávajících solárních článků. Neustálý pokrok ve vývoji materiálů a nanostruktur pro solární články zvyšuje nároky také na jejich charakterizaci a modelování. Tato práce se zaměřuje na optickou charakterizaci, modelování a …více
Abstract:
Research in photovoltaics aims at lowering the price per watt of generated electrical power. Substantial efforts aim at searching for new materials and designs which can push the limits of existing solar cells. The recent development of complex materials and nanostructures for solar cells requires more effort to be put into their characterization and modeling. This thesis focuses on optical characterization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 11. 2017
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Morten Kildemo, Kurt Hingerl, Janez Krc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava