Jiří Zlatohlávek

Bachelor's thesis

Analýza spotřebitelského chování na trhu objednání hotových jídel přes internet

Consumer Behaviour Analysis on the Market of Ordering Ready Meals via the Internet
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu objednání hotových jídel přes internet v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je zjistit, jaké jsou postoje respondentů k objednávání hotových jídel přes internet, jaké platformy respondenti používají a jaké jsou důležité faktory při tvorbě objednávky hotových jídel přes internet. Teoretická část obsahuje teoretická východiska spotřebitelského …more
Abstract:
This bachelor’s thesis analyses consumer behaviour on the market of ordering ready meals via the Internet in the Moravian-Silesian region. The aim of this thesis is to explore the attitudes of respondents to ordering ready meals via the Internet, to identify which platforms customers use, and to assess the important factors that influence creating an order for ready meals via the Internet. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2021
  • Supervisor: Katarína Seifriedová
  • Reader: Ondřej Riffler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava