Jaromír Juříček

Bakalářská práce

Ekologicko-faunistická charakteristika rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)

Eco-faunistical characteristic of Orthoptera of mining landscape (Paskov coal mine)
Anotace:
Rovnokřídlý hmyz je ve volné přírodě ČR relativně dobře prozkoumaným taxonem. Vlivem antropogenní činností, v tomto případě hlubinné důlní činnosti, na ekologii rovnokřídlého hmyzu se zabývala pouze malá hrstka autorů. V ČR se rekultivacemi a úpravou krajiny po jejím poškození zabývají odborníci již delší dobu a jejich zjištění jsou pro některé osoby patřící většinou k laické veřejnosti velmi překvapivá …více
Abstract:
Orthoptera insect is relatively well-studied taxon in wild nature. Influenced by anthropogenic activities, in this case in deep mining activities on the ecology of Orthoptera insect, only a small group of authors was dealt with it. The experts examine reclamation and landscape after damage for long time in Czech Republic. Their findings are very surprising for general public. The first target of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Jakub Lichnovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství