Jiří Škovránek

Bakalářská práce

Laboratorní úloha regulace teploty

Laboratory Stand of Temperature Control
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá teplotní regulací měděného chladiče. Na chladiči jsou měřeny teploty z analogového čidla Pt100 a digitálního čidla DS18B20. Jako akční člen se využívá žárovka pro zahřívání, případně ventilátor pro ochlazování dané soustavy. Všechny signály potřebné k uskutečnění regulace jsou zpracovány v navržené DPS (elektronika modelu). Celá realizace běží na platformě Raspberry …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is concerned with the issues of the regulation temperature in copper cooler via a PC. On the cooler is measured temperature from analog sensor Pt100 and digital sensor DS18B20. The actuator is used for warming of bulb, eventually for cooling fan. All the signals necessary to implement the regulation are processed within the proposed DPS (electronics model). All of realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Jiří Kazárik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy