Theses 

Volný čas mládeže – Bc. Pavla Kovalevová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele

Bc. Pavla Kovalevová

Bakalářská práce

Volný čas mládeže

Youth Leisure

Anotace: Bakalářská práce sledovala způsob trávení volného času mládeže ve věku 15 23 let ve městě Cvikov z pohledu zapojení do volnočasových aktivit, vnímání vlivu rodiny a výskytu nežádoucích sociálně patologických jevů. Samotnou práci tvořila část teoretická, která se zabývala charakteristikou období dospívání a jeho úskalím. Další kapitola pojednávala o volném čase a volnočasových aktivitách. Praktická část obsahovala stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody a rozbor získaných informací. Předmětem této části bylo zjistit postoje mladých lidí ve Cvikově k organizovanému trávení volného času, ke vztahu k rodině a nežádoucím sociálně patologickým jevům. Za největší přínos této práce bylo možné považovat zjištění, že výskyt nežádoucích sociálně patologických jevů příznivě ovlivňuje pozitivní vztah mladého člověka ke své rodině. Organizované trávení volného času očekávaný pozitivní vliv u sledované skupiny nepotvrdilo. K tomuto závěru bakalářská práce dospěla na základě získaných a zpracovaných názorů mladých lidí daného regionu.

Abstract: Bachelor thesis monitored the leisure time of young people in the age of 15-23 in Zwickau from the perspective of participation in leisure activities, family influence perception and incidence of adverse socio-pathological phenomena. The thesis itself consisted of the theoretical part, which dealt with the characteristics of adolescence and its pitfalls. The next chapter dealt with the free time and leisure activities. The practical part contained the determination of the prerequisites, the characterization of the selective sample,applied methods and the analysis of the obtained information. The object of this part was to determine the attitudes of young people in Zwickau on organized leisure activities, the relationship to the family and adverse socio-pathological phenomena. The greatest contribution of this work can be considered the detection that the incidence of adverse socio-pathological phenomena favorably affects positive relationship of the young person to their family. Organized spending of the free time didn't confirm the expected positive influence in the observed group. This conclusion was reached on the basis of acquired and processed views of young people in the region.

Klíčová slova: Dospívání, autorita, konflikt, hodnota, norma, sociálně patologický jev, prevence, závislost, volný čas, výchova, zájem, prostředí, rodina, škola, příroda, životní styl.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27484 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kovalevová, Pavla. Volný čas mládeže. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 23:28, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz