Michal Mertl

Diplomová práce

Návrh zefektivnění tepelného hospodářství ve výrobním závodu Nemak s.r.o.

Improvement of Heat Management in the Factory Nemak Ltd.
Anotace:
Diplomová práce má za cíl zefektivnění, kontrolu a řízení vytápění průmyslového závodu Nemak Czech Republic s.r.o. Vytápění je realizováno pomocí teplovodního rozvodu z plynové kotelny a vzduchotechnických jednotek s ohřevem vzduchu. První kapitola popisuje technologii vytápění. Druhá kapitola obsahuje návrh komplexní vizualizační aplikace v softwaru RS View32. Pomocí této aplikace je zároveň proveden …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to increase the effectiveness of control and regulation of heating in the industrial company of NEMAK Czech Republic, s.r.o. The heating is implemented by utilizing a gas boiler supply and air conditioning units with air heating. Chapter 1 describes technology of heating. Chapter 2 contains a proposal for a complex visualization application using RS View32 software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Řepka
  • Oponent: Miroslav Rampas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava