Theses 

Research on educational placement and school adjustment of children with cochlear implants – Jiaojiao WU

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiaojiao WU

Disertační práce

Research on educational placement and school adjustment of children with cochlear implants

Research on educational placement and school adjustment of children with cochlear implants

Anotace: Tato studie zkoumá vzdělávací prostředí a školní úpravy dětí, které mají kochleární implantáty, především prostřednictvím dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů doprovázených terénním pozorováním v konkrétním místě. Je to komparativní studie, která porovnává české a čínské děti s kochleárními implantáty. Celkový výzkumný vzorek byl složen ze 43 respondentů, z čehož bylo 15 dětí z České Republiky a 28 dětí z Číny. Prostřednictvím dotazníkového šetření byly zjištěny rozdíly mezi vzdělávacím prostředím dětí z obou skupin, v kontinuálním vzdělávání, které zahrnuje pravidelné hodiny, zdrojový pokoj, škola pro sluchově postižené, instituce a domácí vzdělávání. Zúčastněné děti ve výzkumu mají různé stupně vzdělání. Na dítě působí řada faktorů, které ovlivňují konečné rozhodnutí o umístění dítěte ve vzdělávacím prostředí. Mezi tyto faktory patří jak věk dítěte, aktuální úroveň sluchu, další postižení, hluchá identita, předchozí školní zkušenosti a preferovaný komunikační způsob dítěte, tak rodinné vztahy a další místní faktory. Ze zjištění vyplývá, že adaptace dítěte na prostředí, které je opatřeno školními úpravami je v této studii založena na třech ukazatelích: přírodní podmínky, mezilidské vztahy a akademické studium. Statisticky významný rozdíl v celkovém nastavení školního prostředí mezi skupinami vzhledem k rozdílům v procesu adaptace závisí na přírodních podmínkách a na akademickém studiu. Závěrečná zjištění rovněž ukazují statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami dětí umístěnými v běžné škole, zatímco rozdíl mezi skupinami dětí umístěných ve školách pro sluchově postižené nebyl shledán jako signifikantně významný. Ze čtyř stupňů českého vzdělávacího systému mají předškolní zařízení nejvyšší skóre u celkových úprav školních zařízení, následující střední školy, pak základní a nazávěr vysoké školy. V čínské skupině bylo shledáno nejnižší skóre u základní školy. Statistická zjištění ukazují některé související faktory zahrnující: styl učení, sociální dovednosti, samo-účinnost a ranné dětství, jenž mají pozitivní vliv při školních úpravách, zatímco jiné faktory jako kombinované postižení a rodičovský stres v této studii naopak negativně korelují s úpravami školního prostředí. Faktory spojené s prostředím jako učitelův preferovaný komunikační styl, také může mít významný vliv na úpravy školy. Respondenti v řízeném interview vyjádřili překážky a problémy v procesu rozhodování o umístění dítěte ve vzdělávacím prostředí a ve školních úpravách. Podle analýzy 17 rozhovorů jsou nejčastějšími příčinami změny vzdělávacího prostředí komunikační bariéra s vrstevníky a špatné studijní výsledky a to u obou skupin. Celkem 9 dětí zažilo změnu vzdělávacího prostředí, 5 z nich přestoupilo z běžné třídy do školy pro neslyšící. Ze zjištění z interwiev a pozorování vyplývá, že zejména v Číně děti s kochleární implantáty umístěny v běžných třídách neměly dostatečnou podporu a ani jejich jedinečné požadavky a potřeby nebyly naplňovány. Analýza interakce třídy naznačuje, že v obou skupinách třídní učitel v běžné třídě neuměl znakový jazyk a ani plně nevyužíval speciálních pedagogických dovedností při vydávání pokynů dětem se sluchovým postižením, zatímco ve škole pro sluchově postižené učitelé upřednostňovali dvojjazyčný přístup a snažili se využívat vlastních schopností a předchozích zkušeností při práci se sluchově postiženými dětmi k optimalizaci unikátní síly dětí s kochleárními implantáty. V následné diskuzi probl

Anotace: émů, výzkum poskytuje záblesky možných řešení, které navrhli rodiče a učitelé pro zlepšování vzdělávacího prostředí a školních úprav, což může být užitečné pro jiné rodiny s dětmi, které mají kochleární implantáty a profesionály, kteří pracují s těmito dětmi. Shromážděné údaje se mohou implikovat při racionálním rozhodování o vhodném vzdělávací prostředí a pro zlepšení školních úprav za účelem podpory dětí s kochleární implantáty a jejich rodin.

Abstract: This study examines the educational placement and school adjustment of children who have cochlear implants mainly through questionnaire survey and in-depth interview followed by field observation in the placement. It is a comparative study between Czech and China, a total of 43 children, specifically, 15 Czech children and 28 Chinese children with cochlear implants have been selected as participants. Through the questionnaire survey, the findings indicate the difference of children's educational placement between the two groups among a continuum of educational placement which includes regular class, resource room, deaf school, institution and home stay. The child related influencing factors as well as the family related and placement related factors contribute to the decision on educational placement. The findings suggest participant children generally adapt to the placement, which is operationalized as school adjustment in this study based on three indicators: environmental conditions, interpersonal relationship and academic study. There is statistically significant difference in overall school adjustment between the groups mainly due to the differences in adaptation to environmental conditions and to academic study. The findings indicate the significant difference in overall school adjustment of children in regular schools between the two groups, while no significant difference in overall school adjustment of children placed in deaf schools. The findings suggest participant children are receiving different stages of education in placements. Preschool children reported the highest score of overall school adjustment followed by junior high school students, primary school children and senior high school students in the Czech group, while primary school students in the Chinese group reported the lowest score. The statistic findings show several child related factors including the learning style, social skills, self-efficacy and early childhood education have significantly positive influence on school adjustment, while some other factors have been reported in this study such as multiple disabilities and parental stress are negatively correlated to the overall school adjustment. The placement related factors such as the teachers' preferred communication mode have also been reported with a significant influence on children's school adjustment. Respondents in the follow-up interview expressed challenges in the process of decision on educational placement and school adjustment. According to the analysis of 17 interview transcription, communication barrier with peers and poor academic performance are the common reasons for transition of educational placement being reported by both groups. A total of 9 children experienced transition of educational placements, 5 of them transferred from regular class to deaf school. Based on interview and observation, the findings indicate that especially for the Chinese participant children placed in regular classes neither receive sufficient supports nor their unique challenges or needs have been recognized. Analysis of classroom interaction suggests that for both groups, the teachers in regular class neither know sign language nor fully use basic specialized teaching skills when giving instructions, while teachers in deaf school prefer to take a bilingual approach and make the best of their skills and prior experiences in working with hearing impaired students to optimize the unique strength of children with cochlear implants. Followed the discussed challenges, this research provides glimpses of solutions have been taken by parents and teachers in improving children's school adjustment that can be helpful for other families with children who have cochlear implants and professionals who work with children who use cochlear implants. The data collected has implications for a rational decision on appropriate educational placement and achieving better school adjustment.

Klíčová slova: Kochleární implantáty, Vzdělávací prostředí, Školní úpravy, ČR, China

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=222970 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

WU, Jiaojiao. Research on educational placement and school adjustment of children with cochlear implants. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 20:59, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz