Eva Chudybová

Diplomová práce

Metody výběru zaměstnanců ve vybrané akciové společnosti

Methods of choice of the employees in the chosen Join-Stock Company
Anotace:
Úspěšný výběr zaměstnanců může značně přispět k úspěšnosti celé společnosti. V opačném případě může vést ke zvýšeným finančním nákladům a nutnosti výběr zopakovat. V předložené diplomové práci se zabývám problematikou metod výběru zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici ve vybrané části oblastních poboček akciové společnosti. Teoretická část diplomové práce obsahuje vysvětlení základních metod používaných …více
Abstract:
Successful choice of employees can contribute considerably to the success of the whole company. In the opposite case, it can lead to the increasing financial expenses and to the need to repeat the choice. In this thesis, I deal with the problem of methods of the choice of employees for a certain position in the chosen part of the branches of Join-Stock Company. The theoretical part of this thesis contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Kamila Odvárková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin