Kristýna Květová

Bakalářská práce

Alternativní formy distribuce v České republice

Alternative forms of film distribution in Czech Republic

Anotace:
Smyslem této práce je popsat již existující systém a jednotlivé formy alternativní distribuce v ČR u jednotlivých distribučních společností, které dle autora k filmové distribuci přistupují alternativně. Dále vymezit samotný pojem alternativní distribuce v porovnání s distribucí mainstreamovou; vymezit pojmy arthouse a artový či autorský film, ale především se zamyslet nad současným stavem distribuce …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe already existing system and different forms of alternative film distribution in Czech Republic in particular distribution companies, which (according to the author) has an alternative film distribution approach. The aim is also to define the very concept of alternative distribution in comparison with mainstream distribution; to define the terms of arthouse …více
 

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

filmová distribuce

Klíčová slova

filmové projekty

Klíčová slova

financování filmu

Klíčová slova

filmové festivaly
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr OUKROPEC
  • Oponent: Aleš DANIELIS

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna