Theses 

Hudba a identita: Spôsob utvárania identity medzi nasledovníkmi Žiarislava – Bc. Michal Puchovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michal Puchovský

Diplomová práce

Hudba a identita: Spôsob utvárania identity medzi nasledovníkmi Žiarislava

Music and identity: Identity construction among the followers of Žiarislav

Abstract: The diploma thesis deals with purpose and meaning of the pagan music in the community of modern Slavic pagans led by Miro Žiarislav Švický. The research questions were following: a) How the music produced by Žiarislav is shaping the identity of Žiarislav´s followers; b) What is the place of Žiarislav´s music in the community life of Žiarislav´s followers? and c) How is constructed authenticity of Žiarislav´s music? The basic theoritical frame for work with concepts like identity, authenticity and authority is symbolic interactionism and deals with the concepts like social constructs made in social interaction. First part of the diploma thesis presents Slovak and Czech pagan subculture and music scene, of which is Žiarislav great part and important figure. Second part of diploma thesis deals with inductive analysis of datas collected during field research among the community and with data from qualitative interviews made with the members of Žiarislav´s community and fans of his music. The analysis showed that intense feelings sparked by Žiarislav´s music are often leading to the feeling of strong individual transformation, combined with the acknowledgement of the authority and unique qualities of musician who is producing the music, what retroactively leads to the strengthening of the salience of pagan identity in life of the individual.

Abstract: Magisterská diplomová práca sa venuje skúmaniu úlohy pohanskej hudby v komunite slovanských moderných pohanov združených okolo osoby Mira Žiarislava Švického. Kládla si nasledujúce výskumné otázky: a) Ako Žiarislavova hudba formuje identitu jeho sympatizantov? b) akú úlohu hrá Žiarislavova hudba v komunite Žiarislavových sympatizantov ? c) Ako je konštruovaná autenticita Žiarislavovej hudby? Pri práci s teoretickými konceptmi ako autenticita, identita a autorita sa autor opiera o poznatky zo symbolického interakcionizmu a pristupuje k nim ako k sociálnym konštruktom. V prvej časti práce je predstavená slovenská a česká pohanská subkultúra a hudobná scéna, ktorých pevnú súčasť tvorí aj Žiarislav. Druhá časť diplomovej práce sa venuje induktívnej analýze dát z terénneho výskumu a z pološtruktúrovaných rozhovorov s členmi Žiarislavovej vedomeckej komunity a poslucháčmi jeho hudby. Analýza ukázala, že silné pocity vyvolané hudbou vedú v jedincoch k pocitu silnej osobnostnej transformácie, ktorú si vysvetľujú ako vplyv sily autentickosti hudobnej tvorby, kombinovanej s uznaním autority a výnimočných kvalít hudobníka produkujúceho pohanskú hudbu, čo spätne slúži ako posilnenie pozície pohanskej identity v hierarchii identít jednotlivca.

Klíčová slova: Konštrukcia identity, konštrukcia autentickosti, hudba ako sociálna sila, symbolický interakcionizmus, moderné pohanstvo, novopohanstvo, Slovensko, Česko, Žiarislav, Construction of identity, construction of authenticity, music understood like social force, symbolic interactionism, modern paganism, neopaganism, Slovakia, Czech Republic

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz