Theses 

Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině – Věra Bartošová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Věra Bartošová

Bachelor's thesis

Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině

Interconnection of Curriculum for Elementary Classes with Music in the After-School Clubs

Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na vztah dětí k hudbě, na možnosti propojení hudebních prvků s výtvarnými a dramatickými činnostmi. Zabývá se i možným propojením hudebních aktivit s učební látkou žáků 1. stupně ZŠ. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou obsaženy informace o školní družině a jejich funkcích, prevenci sociálně patologických jevů, legislativních podmínkách školní družiny, školním vzdělávacím programu a metodice hudební výchovy. V posledním dílu teoretické části zaměřeném na metodiku nalezneme hry zabývající se rytmem, dramatické, pohybové nebo výtvarné propojení hudby a také relaxace při hudbě. Praktická část je rozdělena na charakteristiku zařízení, ve kterém byl program uskutečněn, samostatný program a denní hodnocení realizace programu. Charakteristika zařízení je rozdělena na popis celé školy, družiny a dětí, které jsou do družiny zapsány. Samostatný program je členěn do týdenních plánů a témat, které byly vytvořeny podle látky, kterou se žáci v danou dobu probírají i ve vyučovacích hodinách. V denním hodnocení jsou popsány postřehy a reakce, které byly vypozorovány při realizaci programu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the children´s relationship to the music and on the opportunity of interconnection of musical elements with art and dramatic activities. There is possible interconncection of musical activities with curriculum for pupils at first grade of primary school too. The work is divided into theoretical and practical parts. The teoretical part provides informations about after-school club and their functions, prevention of social pathological phenomenons, legislative terms of after-school club, school educational program and methodology of music education. The last part of the theoretical section is aimed at methodology. There are games dealing with rhythm, dramatic, movement or art interconnection of music and relaxation with music. The practical part is divided on the characteristics of the organization in which the program was implemented, the program and daily evaluation of the realization of the program. The characterization of the establishment contains description of the whole school, after-school club and children who are registered in this club. The program is segmented into weekly schedules and topics that were created by the curriculum which pupils learn during their lessons. In the daily assesment are described reflections and reactions that were noticed during the program implementation.

Keywords: děti, hudební činnosti, propojení učiva, školní družina, školní vzdělávací program

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
  • Accessible from:: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27975 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bartošová, Věra. Propojení učiva na 1. stupni ZŠ s hudbou ve školní družině. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:38, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz